Politica de confidențialitate a datelor

în cadrule-reteta

HELP NET FARMA SA, prin intermediul membrilor conducerii sale, cu sediul în București, Str. Pictor Rosenthal, nr. 14, etaj 2, ap.3, sector 1, adresa pentru corespondență: Com. Balotești, Sat Balotești, Str. Malul Roșu, nr. 4, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 /7727 /2001, având codul fiscal nr. RO 14169353va prelucra datele personale ale Utilizatorilor acestei soluții webîn conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate a datelor.

Prin soluție web se înțelege pagina web cu adresa: www.reteta-ta.ro.

Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“),care a intratîn vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.

GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind:

orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată ”); o persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia.

Help Net Farma SApune la dispoziția pacienților din România o soluție prin intermediul căreia să vină în sprijinul acestora, respectând dispozițiile ordinului 539/2020 și să susțină regulile distanțării sociale, în contextul epidemiei.

În acest context, Help Net Farma se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucreazăîn activitatea curentă. Protecția și transparența totalăîn ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

Utilizarea de către dumneavoastră a acestei soluții este supusă Politicii de confidențialitate a datelor. Când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici de protecție a datelor, scopul acesteia fiind acela de a informa Utilizatorii cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelorcu caracter personal.

Dacă nu sunteți de acord cu aceasta Politică de confidențialitate a datelor, vă rugăm sănu folosiți acest instrument.

Aveți în orice moment, posibilitatea de a vă deplasa în oricare din farmaciile Help Net și de a solicita eliberarea medicamentelor care v-au fost prescrise, cu prezentarea prescripției medicale sau cu solicitarea de la farmacist a listării prescripției medicale ce v-a fost transmisă prin mijloace electronice de medicul prescriptor.

Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa dpo@helpnet.rosau printr-o cerere scrisă adresată societății la sediul acesteia, astfel cum este acesta indicat mai sus.

1. Categorii de date cu caracter personal

În cazul în care decideți să folosiți e-reteta, în cele ce urmează vă vom explica operațiunile de prelucrare efectuate cu privire la datele dumneavoastră de sănătate, de la transmiterea către noi și până la eliberarea medicamentelor din farmacia aleasă de dumneavoastră.

Astfel, la completarea formularului de comandă a medicamentelor, va trebui să ne furnizați, în mod obligatoriu, următoarele categorii de date, necesare în vederea legitimării dumneavoastră și justificării obiective a cererii dumneavoastră: nume, prenume, adresa de email, numărul de telefon, copia electronică a prescripției medicale eliberată de către medicul prescriptor.

Avem nevoie de aceste date cu caracter personal, pentru a ne asigura că medicamentele v-au fost prescrise dumneavoastră și pentru a verifica autenticitatea prescripției medicale, în sensul existenței semnăturii electronice a medicului prescriptor.

În cazul în care sunteți persoana împuternicită să ridicați un tratament medical, ca urmare a unei prescripții electronice, vom colecta, în mod obligatoriu, date referitoare la: numele, prenumele și seria și numărul CI, carevor fi necesare, astfel încât să justifice prezența dumneavoastră pentru ridicarea prescripției.

Odată introduse în formular, aceste informații vor fi transmise, direct pe emailul farmaciei pe care ați ales-o pentru ridicarea comenzii de medicamente.

Pentru ridicarea comenzii, veți putea fi contactat pe email sau sunat de către farmacistul din farmacia aleasă și veți fi informat cu privire la disponibilitatea comenzii și termenul de ridicare a acesteia. În cazul în care nu puteți veni să ridicați comanda, emailul dumneavoastră va fi șters și datele dumneavoastră nu vor fi păstrate de Help Net.

Datele dumneavoastră de contact, respectiv adresa de email și/sau numărul de telefon, vor fi utilizate exclusiv în scopul de a vă contacta cu privire la comanda plasată prin intermediul e-reteta.

2. Scopulși temeiulîn care vă prelucrăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate sunt colectate în scopul de a facilita procesul de eliberare a medicamentelor prescrise, pe baza prescripțiilor electronice și de a pune la dispoziția pacienților un instrument în vederea minimizării riscului de contaminare în contextul stării de urgență declarată la nivel național. În egală măsură, scopul este acela de a respecta dispozițiile legale care ne impun, ca pe perioada stării de urgență să acceptăm spre eliberare și prescripții medicale electronice online, potrivit art. 7 alin. (5) și (6) ale Ordinului nr. 539/2020 al președintelui CNAS.

Temeiul prelucrării datelor poate fi reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR, consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește transmiterea prin intermediul formularului de comandă pus la dispoziție, precum și de art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR și art. 9 alin. (2) lit. h și i din GDPR referitoare la prelucrarea datelor privind sănătatea.

3. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră nu vor fi partajate cu terțe persoane decât în măsura în care această partajare sau transmitere este necesară în vedere îndeplinirii unei obligații legale stabilită în sarcina Help Net. Cu titlu de exemplu, datele dumneavoastră, ca urmare a actului de eliberare medicamentelor prescrise vor fi transmise către CNAS în vederea decontării, cu utilizarea mijloacelor electronice puse la dispoziție de către aceasta.

Nu transferăm datele dumneavoastră personale în afara SEE.

4. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți atât la plasarea comenzii prin intermediului formularului cât și cele colectate la momentul eliberării medicamentelorreprezintă o preocupare importantă pentru noi.

Luăm măsuri urgente pentru a asigura un nivel adecvat de securitate a datelor dumneavoastră de sănătate. Acestea vizează măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal transmise prin completarea formularului de comandă vor fi păstrate pe sistemele noastre de date cu caracter personal, cel mult până la expirarea stării de urgență. Nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât cea care este necesară în vederea atingerii scopului propus.

Prescripția electronică va fi printată și stocată în format fizic, în conformitate cu obligațiile legale stabilite în sarcina Help Net, în vederea raportării către CNAS.

5. Drepturile dumneavoastră

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 2016/679, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

- dreptul de retragere a consimțământului acordat, care poate fi exercitat în orice moment. Trebuie să aveți în vedere faptul că retragerea consimțământului nu afectează validitatea prelucrărilor efectuate în baza acestui temei anterior retragerii.

- dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a va putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;

- dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;

- dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați ca prelucrarea este ilegală sau vă opunețiștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământuldumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;

- dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacăîndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;

- dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastrăsă fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;

- dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația săștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere căștergerea acestora poate fi un proces complex.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail dpo@helpnet.ro, cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care are sediul pe B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro.

6. Actualizarea politicii noastre de confidențialitate a datelor

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a datelor a fost realizatăîn luna aprilie 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa versiunea modificată a Politicii de protecție a datelorși/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

7. Contact

Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul Politicii de confidențialitate a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@helpnet.ro.

Inchide